logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • มาตรการยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่อการเษตร
  25 มีนาคม 2563
 • ลำดับที่ 3 (แนบเอกสาร 3) แบบฟอร์ม 2 (ฉบับแก้ไข)
  21 ธันวาคม 2559
 • ลำดับที่ 2 (แนบเอกสาร 2) แบบฟอร์ม 2 (ฉบับแก้ไข)
  21 ธันวาคม 2559
 • ลำดับที่ 1 (แนบเอกสาร 1) แบบฟอร์ม 2 (ฉบับแก้ไข)
  21 ธันวาคม 2559
 • การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุกรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ (มีฐานะยากจน) แบบฟอร์ม 2-3 (ฉบับแก้ไข)
  21 ธันวาคม 2559
 • การให้ความช่วยเหลือภัยแล้งและยากจน ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 แบบ 1 ถึง แบบ 3
  16 สิงหาคม 2559
 • กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย (มีฐานะยากจน) แบบ 3 วันที่ 16 สิงหาคม 2559
  16 สิงหาคม 2559
 • เอกสารแนบ (แบบฟอร์ม 2 ) ข้อ 2 และ ข้อ 3 ณ 25 กค 2559
  26 กรกฎาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย (มีฐานะยากจน แบบฟอร์ม 2) ณ 25 กค 2559
  26 กรกฎาคม 2559
 • บัญชีรายชื่อครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี ณ 25 กค 2559
  26 กรกฎาคม 2559
 • ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อราษฎรที่มีฐานะยากจน ณ 25 กค 2559
  26 กรกฎาคม 2559
 • หนังสือแจ้ง เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ
  30 มิถุนายน 2559
 • เอกสารแนบรายงานผลการช่วยเหลือผู้เช่าประสบปัญหาภัยแล้ง 30 มิถุนายน 2559
  30 มิถุนายน 2559
 • รายงานผลการช่วยเหลือผู้เช่าประสบปัญหาภัยแล้ง 30 มิถุนายน 2559
  30 มิถุนายน 2559
 • ประกาศ คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 135/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจนฯ
  20 มิถุนายน 2559
 • การให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุตามมาตรการภัยแล้ง
  13 พฤษภาคม 2559