logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ด้านที่ราชพัสดุ

 • บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับกรมธนารักษ์ เรื่อง การรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง การระวังชี้แนวเขตและลงนามรับรองแนวเขตที่ราชพัสดุ พ.ศ.2543
  25 ตุลาคม 2561
 • คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุสำหรับหน่วยงานผู้ใช้ที่ราชพัสด
  14 กรกฎาคม 2559
 • แบบ ทบ.10 ส่งคืนที่ดินและอาคาร
  24 สิงหาคม 2558
 • การขอส่งคืนที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ
  24 สิงหาคม 2558
 • แบบ ทร 05 ขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างไม่ใช่ที่ราชพัสดุ
  26 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบ ทร 04 ขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง
  26 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน แบบ ทร 03
  26 กุมภาพันธ์ 2558
 • ข้อมูลความรู้ด้านที่ราชพัสดุ
  26 กุมภาพันธ์ 2558
หมวดหมู่เอกสาร