logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ กค 0310/ว 84 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564
  14 มีนาคม 2566
 • มาตรฐานการขอใช้ที่ราชพัสดุ ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ปี 2564
  2 สิงหาคม 2561
 • แบบส่งคืนที่ราชพัสดุ แบบ ทบ.6
  9 มิถุนายน 2560
 • แบบ ทบ 4 และ แบบ ทบ 5
  13 เมษายน 2563
 • แบบ ทร 11 แบบแจ้งรื้อถอน จำหน่ายอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
  26 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05)
  26 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04)
  26 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบสำรวจรายการที่ดิน (แบบ ทร.03)
  26 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบ จป.04 สำหรับขอนำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้ pdf
  26 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบ จป.04 สำหรับขอนำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้
  26 กุมภาพันธ์ 2558
หมวดหมู่เอกสาร