logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 5 ปี

 • เชิงเศรษฐกิจ จำนวน 3 แปลง พัฒนาปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง เดือน กันยายน 2559
  31 สิงหาคม 2559
 • เชิงเศรษฐกิจ จำนวน 3 แปลง พัฒนาปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง เดือน สิงหาคม 2559
  22 สิงหาคม 2559
 • เชิงเศรษฐกิจ จำนวน 3 แปลง พัฒนาปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง เดือน กรกฎาคม 2559
  21 กรกฎาคม 2559
 • เชิงเศรษฐกิจ จำนวน 3 แปลง พัฒนาปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง เดือน มิถุนายน 2559
  24 มิถุนายน 2559
 • เชิงเศรษฐกิจ จำนวน 3 แปลง พัฒนาปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง เดือนพฤษภาคม 2559
  19 พฤษภาคม 2559
 • เชิงเศรษฐกิจ จำนวน 3 แปลง พัฒนาปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง เดือนเมษายน 2559
  22 เมษายน 2559
 • เชิงเศรษฐกิจ จำนวน 3 แปลง พัฒนาปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  7 เมษายน 2559
 • เชิงเศรษฐกิจ จำนวน 3 แปลง พัฒนาปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  4 มีนาคม 2559
 • เชิงอนุรักษ์ จำนวน 1 แปลง อาคารทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ควรอนุรักษ์ใช้เป็นหอวัฒนธรรม เดือน กันยายน 2559
  31 สิงหาคม 2559
 • เชิงอนุรักษ์ จำนวน 1 แปลง อาคารทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ควรอนุรักษ์ใช้เป็นหอวัฒนธรรม เดือน สิงหาคม 2559
  22 สิงหาคม 2559
 • เชิงอนุรักษ์ จำนวน 1 แปลง อาคารทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ควรอนุรักษ์ใช้เป็นหอวัฒนธรรม เดือน กรกฎาคม 2559
  21 กรกฎาคม 2559
 • เชิงอนุรักษ์ จำนวน 1 แปลง อาคารทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ควรอนุรักษ์ใช้เป็นหอวัฒนธรรม เดือน มิถุนายน 2559
  24 มิถุนายน 2559
 • เชิงอนุรักษ์ จำนวน 1 แปลง อาคารทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ควรอนุรักษ์ใช้เป็นหอวัฒนธรรม เดือนพฤษภาคม 2559
  19 พฤษภาคม 2559
 • เชิงอนุรักษ์ จำนวน 1 แปลง อาคารทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ควรอนุรักษ์ใช้เป็นหอวัฒนธรรม เดือนเมษายน 2559
  22 เมษายน 2559
 • เชิงอนุรักษ์ จำนวน 1 แปลง อาคารทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ควรอนุรักษ์ใช้เป็นหอวัฒนธรรม
  7 เมษายน 2559
 • เชิงอนุรักษ์ จำนวน 1 แปลง อาคารทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ควรอนุรักษ์ใช้เป็นหอวัฒนธรรม
  4 มีนาคม 2559